About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Dùng để loại bỏ các chất hóa học độc hại trong công nghiệp (C6H12, H2S, SO2, Cl2...)

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance & Size : Granule type
  • Color : Black
  • Bulk density : 0.5~0.6g/cc
  • Total pore volume : 0.7cc/g
  • Upper temp. limit : < 150℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism
Cl2 C-CuO + Cl2 → C-CuCl2 + H2O
H2S C-Cu(OH)2 + H2S → C-CuS + 2H2O
C=O + H2S → C-S + H2O
SO2 C-KOH + SO2 → C-K2SO4 + H2O, C-SO*

Thử nghiệm tính năng hấp phụ

Test Gas : Cl2, H2S, SO2
Flow Rate : 100cc/min
Test Wt. : 0.5g
Inlet Con. : 5,000ppm